FAQs Complain Problems

प्रकासन

आ.व. २०७६/७७ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 3 years 3 months
आ.व. २०७५/७६ मा म.थि.न.पा. मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 3 years 8 months
आ.व २०७४/७५ वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना प्रतिवेदन
Post date 5 years 4 months
आ.व २०७४/७५ वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण (कार्यकारी अधिकृतद्वारा)
Post date 5 years 4 months
आ व २०७३/७४ को वार्षिक सुशासन प्रतिवेदन
Post date 5 years 4 months
सूचिकृत सूचना प्रतिवेदन
Post date 6 years 2 months
बार्षिक शुसान प्रतिवेदन
Post date 6 years 6 months

Pages