FAQs Complain Problems

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु

S.N. स्वास्थ्य संस्थाको नाम फोन नं. ठेगाना
सम्पर्क व्यक्ति
पद सम्पर्क नं. ईमेल
1 लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३४३५२ १ नं. वडा कार्यालय, लोहकिल्थली राम प्रसाद लम्साल सि.अ.हे.व.अ ९८४१४३०१४३ lamsalram20@gmail.com
2 बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३३९६३ ४ नं. वडा कार्यालय, बालकुमारी श्याम कुमार थापा ज.स्वा.नि. ९८४१४४५५५८ shyamretro38@gmail.com
3 ठिमी स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३५१२४ ६ नं. वडा कार्यालय, बाहाखा बजार सरोज कुमार राय ज.स्वा.नि. ९८४४०५७७२९ 1sarojray@gmail.com
4 नगदेश स्वास्थ्य चौकी ०१‍-६६३६५३७ ७ नं. वडा कार्यालय, नगदेश ईन्द्र आचार्य ज.स्वा.नि. ९८५७६२९७१५ iacharya58@gmail.com
5 बोडे स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३१७५३ ८ नं. वडा कार्यालय, बोडे धन बहादुर विष्ट ज.स्वा.नि. ९८६८७७७०३० dbbista1978@gmail.com
6 शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, बोडे ८ नं. वडा कार्यालय, बोडे अम्बिका प्रजापती हे.अ. ९८४९२०९७११ me.ambika1992@gmail.com
7 शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, निकोशेरा ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार सबिना अवाल स्टाफ नर्स ९८४१६५४९०४ cancerian.sabina@gmail.com