FAQs Complain Problems

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरु

S.N. स्वास्थ्य संस्थाको नाम फोन नं. ठेगाना
Incharge
पद सम्पर्क नं.
1 लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३४३५२ १ नं. वडा कार्यालय, लोहकिल्थली राम प्रसाद लम्साल सि.अ.हे.व.अ ९८४१४३०१४३
2 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, जातिगाल २ नं. वडा कार्यालय, जातिगाल सविना रोका ज.स्वा.नि. ९८४१७०९६७६
3 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कौशलटार ३ नं. वडा कार्यालय, कौशलटार सुदिप कुमार मिश्र ज.स्वा.नि. ९८४१८१६७७८
4 बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३३९६३ ४ नं. वडा कार्यालय, बालकुमारी श्याम कुमार थापा ज.स्वा.नि. ९८४१४४५५५८
5 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, भुलाँखेल ५ नं. वडा कार्यालय, भुलाँखेल सविता दहाल सि.अ.हे.व ९८४२९२६८०६
6 ठिमी स्वास्थ्य चौकी ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो धन बहादुर विष्ट ज.स्वा.नि. ९८६८७७७०३०
7 नगदेश स्वास्थ्य चौकी ०१‍-६६३६५३७ ७ नं. वडा कार्यालय, नगदेश सरोज कुमार राय ज.स्वा.नि. +९७७ ९८४४०५७७२९
8 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, बोडे ८ नं. वडा कार्यालय, बोदे रेखा लामा ज.स्वा.नि. ९८५१०१७९४२
9 बोडे स्वास्थ्य चौकी ०१-६६३१७५३ ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार शोभा शाही ज.स्वा.नि. ९८६९६६५३६९
10 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, निकोशेरा ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार मन्जु गैरे ज.स्वा.नि. ९८५४०४५६३१