FAQs Complain Problems

Downloads

फारमहरु
Post Date Documents
सहकारी संस्थाहरुको बार्षिक विवरणका साथ पेश गर्नु पर्ने फाराम 5 months 2 weeks PDF icon Cooperative Report Format.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम 5 months 3 weeks PDF icon सम्पति विवरणको फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण फारम 6 months 2 weeks PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन फाराम 6 months 2 weeks PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन फाराम.pdf
मृत्युको सूचना फाराम 6 months 2 weeks PDF icon मृत्युको सूचना फाराम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदकोको सूचना फाराम 6 months 2 weeks PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदकोको सूचना फाराम.pdf
बिवाहको सूचना फाराम 6 months 2 weeks PDF icon बिवाहको सूचना फाराम.pdf
जन्मको सूचना फाराम 6 months 2 weeks PDF icon जन्मको सूचना फाराम.pdf
निर्माण सम्पन्न फाराम 2 years 4 months PDF icon निर्माण सम्पन्न.pdf