FAQs Complain Problems

Downloads

फारमहरु
Post Date Documents
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम (अनुसूची १३) 10 months 3 weeks PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम (अनुसूची १३).pdf
सहकारी संस्थाहरुको बार्षिक विवरणका साथ पेश गर्नु पर्ने फाराम 1 year 10 months PDF icon Cooperative Report Format.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम 1 year 10 months PDF icon सम्पति विवरणको फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण फारम 1 year 11 months PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन फाराम 1 year 11 months PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता निवेदन फाराम.pdf
मृत्युको सूचना फाराम 1 year 11 months PDF icon मृत्युको सूचना फाराम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदकोको सूचना फाराम 1 year 11 months PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदकोको सूचना फाराम.pdf
बिवाहको सूचना फाराम 1 year 11 months PDF icon बिवाहको सूचना फाराम.pdf
जन्मको सूचना फाराम 1 year 11 months PDF icon जन्मको सूचना फाराम.pdf
निर्माण सम्पन्न फाराम 3 years 9 months PDF icon निर्माण सम्पन्न.pdf