FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

S.N.
Document Title
Post date Documents
1 आ.व. २०७९।८० को सिन्टिटार जग्गा एकिकरण आयोजनाको एकीकृत आय व्ययको विवरण 12/05/2023 - 10:53 PDF icon सिन्टिटार ज ए आयोजना एकिकृत आ वि २०७९-८०.pdf
2 आ.व. २०७९।८० को सिन्टिटार जग्गा एकिकरण आयोजनाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 12/05/2023 - 10:52 PDF icon सिन्टिटार आ व २०७९-८० को आ ले प प्रतिवेदन.pdf
3 आ.व. २०७९।८० को कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजनाको एकीकृत आय व्ययको विवरण 12/05/2023 - 10:49 PDF icon कमेरोटार जग्गा एकिकरण एकिकृत आ वि २०७९-८०.pdf
4 आ.व. २०७९।८० को कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजनाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 12/05/2023 - 10:47 PDF icon कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजना आ व २०७९-८० आ ले प प्रतिवेदन.pdf
5 आ.व. २०७९।०८० को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 12/04/2023 - 13:51 PDF icon आलेपा २०७९।०८०.pdf
6 आ.व. २०७९।०८० को वित्तीय प्रतिवेदन 07/31/2023 - 10:44 PDF icon आ.व. २०७९।०८० वित्तीय प्रतिवेदन.pdf
7 आ.व. २०७९।०८० को एकिकृत आय व्ययको विवरण 07/31/2023 - 10:44 PDF icon आ.व. २०७९।०८० आय व्य‍य विवरण.pdf
8 महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८।७९ 04/24/2023 - 13:18 PDF icon अनुसूची ७ पेश्की तथा वेरुजुको विवरण (महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८।७९).pdf
9 आ.व. २०७८।०७९ को एकिकृत आय व्ययको विवरण 12/11/2022 - 15:29 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ आय व्य‍य विवरण.pdf
10 आ.व. २०७८।०७९ को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन 12/11/2022 - 15:24 PDF icon आ.ले.पा २०७८।०७९.pdf
11 आ.व ०७२/७३ को आय व्यय विवरण 07/26/2018 - 13:49 PDF icon aaya @ baya207273.pdf
12 आ.व २०७१/७२ को बार्षिक आय व्यय विवरण 07/26/2018 - 13:49 PDF icon aaya @ baya207172.pdf

Pages