FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

सि.नं. नगरकार्यपालिका बैठक आर्थिक वर्ष Post date Documents
1 म.थि.न.पा को मिति २०८०।१०।२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Mon, 02/12/2024 - 13:26 PDF icon 2080-10-23 Board decisions.pdf
2 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०९।२४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Thu, 01/25/2024 - 11:20 PDF icon 2080-09-24 Board decisions.pdf
3 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०८।२४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Sun, 12/24/2023 - 11:29 PDF icon 2080-08-24 Board decisions.pdf
4 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०७।०३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Wed, 11/08/2023 - 15:33 PDF icon 2080-07-03 Board decisions.pdf
5 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०५।११ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Sun, 09/17/2023 - 13:50 PDF icon 2080-05-11 Board decisions.pdf
6 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०४।१७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०८०।०८१ Thu, 08/03/2023 - 00:00 PDF icon 2080-04-17 Board decisions.pdf
7 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०३।०७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Mon, 07/17/2023 - 10:12 PDF icon 2080-03-07 Board decisions.pdf
8 म.थि.न.पा को मिति २०८०।०२।०५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Fri, 06/16/2023 - 11:47 PDF icon 2080-02-05 Board decisions.pdf
9 म.थि.न.पा को मिति २०७९।१२।२० गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Mon, 05/22/2023 - 15:07 PDF icon 2079-12-20 Board decisions.pdf
10 म.थि.न.पा को मिति २०७९।१२।०३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Mon, 04/03/2023 - 16:11 PDF icon 2079-12-03 Board decisions.pdf
11 म.थि.न.पा को मिति २०७९।११।१५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Fri, 03/10/2023 - 07:15 PDF icon 2079-11-15 Board Decisions.pdf
12 म.थि.न.पा को मिति २०७९।१०।०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Wed, 03/01/2023 - 11:08 PDF icon 2079-10-06 Board decisions.pdf
13 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०९।२२ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Tue, 01/31/2023 - 10:26 PDF icon 2079-09-22 Board decisions.pdf
14 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०८।२२ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Sun, 12/18/2022 - 15:16 PDF icon 2079-08-22 Board decisions.pdf
15 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०६।१४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Mon, 11/14/2022 - 13:28 PDF icon 2079-06-14 Board decisions.pdf

Pages