FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

सि.नं. नगरकार्यपालिका बैठक आर्थिक वर्ष Post date Documents
16 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०८।२२ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Sun, 12/18/2022 - 15:16 PDF icon 2079-08-22 Board decisions.pdf
17 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०६।१४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Mon, 11/14/2022 - 13:28 PDF icon 2079-06-14 Board decisions.pdf
18 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०५।१७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Fri, 09/16/2022 - 11:07 PDF icon 2079-05-17 Board decisions.pdf
19 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०४।१६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९।०८० Wed, 08/17/2022 - 11:47 PDF icon 2079-04-16 Board decisions.pdf
20 म.थि.न.पा को मिति २०७९।०२।२९ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७८।०७९ Mon, 06/13/2022 - 17:24 PDF icon 2079-02-29 Board decisions.pdf
21 म.थि.न.पा को मिति २०७९/०२/२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७८।०७९ Mon, 06/06/2022 - 18:26 PDF icon 2079-02-23 Board decisions.pdf
22 म.थि.न.पा को मिति २०७९/०२/११ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७८।०७९ Mon, 05/30/2022 - 15:42 PDF icon 2079-02-11 Board decisions.pdf
23 म.थि.न.पा को मिति २०७७/०२/३० को नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७६।७७ Wed, 06/17/2020 - 12:18 PDF icon Board Decision 2077-02-30.pdf
24 भवन मापदण्ड सम्बन्धि बिशेष परिषदको निर्णय Tue, 12/08/2015 - 11:06 PDF icon Bisas parisad decission 2072.pdf

Pages