FAQs Complain Problems

उपप्रमुख विजय कृष्ण ज्यूबाट आ.ब ०७९।८० को बिनियोजित बजेटबाट संचालित योजनाहरु निरिक्षणको क्रममा क) लायकु तलेजु चोक ख) भिछेमुंला ग) भाग्य चोक भिछेमुंला