आ.व २०७२/७३ को जेष्ठ महिनाको वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन