तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७५/७६ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
22% (2 votes)
राम्रो
33% (3 votes)
ठिकै
11% (1 vote)
नराम्रो
33% (3 votes)
Total votes: 9