तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७५/७६ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
18% (3 votes)
राम्रो
24% (4 votes)
ठिकै
18% (3 votes)
नराम्रो
41% (7 votes)
Total votes: 17