तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७४/७५ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
20% (3 votes)
राम्रो
20% (3 votes)
ठिकै
60% (9 votes)
Total votes: 15