तपाईलाई नगर सभाबाट पारित आ.व २०७४/७५ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (3 votes)
राम्रो
8% (1 vote)
ठिकै
67% (8 votes)
Total votes: 12