आ.व. ०७३/७४ मा जनसहभागीतामा आधारीत सडक सोलार बत्ती सम्बन्धी काम गर्ने सोलार कम्पनीहरुको सूची